สัญญาคู่สมรส (Info Ehevertrag)

หนังสือสัญญาคู่สมรส คือข้อตกลงระหว่างคู่สมรส โดยทั่วไปจะทำก่อนการสมรส มักเป็นข้อตกลงในกรณีที่การสมรสสิ้นสุดลงโดยการหย่า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับ

1. การปรับเทียบเงินค่าเลี้ยงชีพในวัยชรา (Versorgungsausgleich)

2. ค่าเลี้ยงดูบุตรที่เกิดขึ้นในระหว่างที่สมรส (Unterhalt für Kinder)

3. ค่าเลี้ยงดู(ค่าเลี้ยงชีพ) ของคู่สมรส (Unterhalt)

4. ข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ระบุไว้ในสัญญาคู่สมรส มักจะเป็นการแบ่งแยกกันจัดการและครอบครองทรัพย์สิน (Gütertrennung) ตามหลักนี้เมื่อมีการหย่ากันเกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายต่างมีสิทธิครอบครองและจัดการทรัพย์สินของตน ได้เพียงผู้เดียว ซึ่งจะไม่มีการปรับเปรียบเทียบให้ คือ แบ่ง "ดอกผล" (Zugewinn) ของทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างที่อยู่ร่วมกัน ฝ่ายใดหาและครอบครองทรัพย์สินมาได้เท่าไร ก็จะเป็นของฝ่ายนั้นแต่เพียงผู้เดียว การแยกกันจัดการ และครอบครองทรัพย์สินนี้จะมีผลสืบเนื่องไปยัง การสืบทอดมรดก (Erbrecht) และ "มรดกในส่วนที่พึงจะได้" (Pflichtteil) กล่าวคือ จะทำให้ได้รับมรดกในส่วนดังกล่าวน้อยลง

ข้อควรรู้

หากไม่มีการทำสัญญาคู่สมรส การจัดการครอบครองทรัพย์สินจะเป็นลักษณะที่เรียกว่า Zugewinngemeinschaft หรือ อาจแปลได้ว่า "ดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินส่วนตัวร่วมกัน" นั่นคือ ทรัพย์สินของฝ่ายใดมีอยู่เท่าใดหรืออยู่ภายใต้ชื่อของฝ่ายใดก่อนการสมรสและหากการได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นไปโดยซื้อหามาด้วยเงินของตนเอง หรือได้รับมรดก ของขวัญในระหว่าง

ที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน ก็จะยังเป็นของฝ่ายนั้นต่อไป กฎเดียวกันนี้ใช้กับกรณีหนี้สินด้วย คือคู่สมรสแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบชำระหนี้สินของตนเองแต่หากกู้เงิน จากธนาคารโดยเซ็นชื่อร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันรับผิดชอบหนี้สินร่วมกัน หากมีการหย่าร้างกันขึ้น ก็จะต้องนำดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินส่วนตัวร่วมกัน (Zugewinngemeinschaft) มาคิดคำนวณแบ่งกัน เรียกว่า การปรับเปรียบเทียบดอกผล (Zugewinnausgleich) จากทรัพย์สินที่มีอยู่ร่วมกัน ซึ่งจะดูว่า คู่สมรสแต่ละฝ่ายมีทรัพย์สินดั้งเดิมอยู่เท่าใด และในระหว่างที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนั้นหาได้มาอีกเท่าใด จากนั้นก็จะคิดคำนวณว่าฝ่ายใดมีทรัพย์สินที่เพิ่มพูนมากกว่า ฝ่ายที่มีทรัพย์สินเพิ่มพูนมากกว่าจะต้องแบ่งครึ่งหนึ่งของส่วนที่มากกว่าให้อีกฝ่ายหนึ่ง การทำหนังสือสัญญาคู่สมรสต้องทำต่อหน้าทนายความที่มีสิทธิรับรองเอกสาร หรือที่เรียกกันว่า โนทาร์(Notar) หากต้องการยกเลิกสัญญาระหว่างคู่สมรสก็จะต้องไปทำต่อหน้าโนทาร์เช่นกัน

ข้อแนะนำ

หากได้ทำสัญญาระหว่างคู่สมรส (Ehevertrag) แล้ว และมีข้อความที่ได้ระบุถึงการยอมสละสิทธิในบางเรื่อง หากข้อตกลงใดมีผลทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ หลังหย่าก็สามารถจะฟ้องให้หนังสือสัญญาคู่สมรสนั้นหรือข้อตกลงบางข้อ ที่ไม่เป็นธรรมและขัดต่อกฎหมายถูกยกเลิกไปได้ก่อนอื่นควรจะปรึกษาศูนย์ที่ให้คำปรึกษาแนะนำฟรีหรือกับทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัวก่อน และหากไม่เข้าใจภาษาเยอรมันดีพอ ควรหาล่ามไปเป็นผู้แปลในตอนทำสัญญา

ทรัพย์สินของคู่สมรส (Güterstand)

ทรัพย์สินของคู่สมรสจะแบ่งเป็น 2 ประเภท

- สินส่วนตัว คือทรัพย์สินที่มีมาก่อนการสมรส หรือที่ได้มาระหว่างการสมรสโดยได้รับมรดกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

- สินสมรส คือทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างการสมรส รวมทั้งดอกผลที่งอกเงยขึ้นมาระหว่างการสมรส ที่เรียกว่า ดอกผล (Zugewinn) เช่น สมศรีมีเงินฝากธนาคารอยู่ก่อนการสมรส 10,000 ยูโร ตอนที่ทำเรื่องหย่าเงินฝากเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้ดอกเบี้ยเป็น 12,500 ยูโร เงิน 2,500 ถือเป็นดอกผลที่งอกเงย