เงินค่าเลี้ยงดูเด็ก (Unterhaltsvorschuss)

ในกรณีการแยกทางกันอยู่ของคู่สามีภรรยา ฝ่ายหญิงสามารถเดินเรื่องขอค่าเลี้ยงดู/ค่าเลี้ยงดู- บุตรจากฝ่ายสามีหรือบิดาของเด็ก (ในกรณีที่ไม่ได้แต่งงานกัน) แต่มีบุตรที่เกิดร่วมกัน ถ้าฝ่ายชายมีรายได้เพียงพอและฝ่ายหญิงไม่สามารถหาเลี้ยงตัวเองและบุตรได้

คู่สมรสที่รายได้สูงกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าเลี้ยงดูต่อคู่ สมรสที่มีรายได้น้อยกว่า หรือไม่มีรายได้เลย จะเป็นเงินจำนวนเท่าใดนั้น ทนายความจะเป็นผู้คิดคำนวณให้ว่าควรจะได้มากน้อยเท่าใด

ทั้งสองฝ่าย สามารถเรียกร้องสิทธิที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของตนเอง เพื่อที่จะได้จัดสรรเงินได้ อย่างถูกต้อง และสามารถไปตกลงกันได้ที่ศาลครอบครัว

ขณะที่บิดายังสามารถประกอบอาชีพ ได้ เขาจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรซึ่งตามกฎหมายนั้น การจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูบุตร จะต้องทำตามตารางที่เรียกว่า "ตารางดุสเซ้ลดอร์เฟอร์" ในกรณีที่บิดาของเด็กไม่จ่ายเงินหรือไม่สามารถจ่ายเงินได้ เพราะไม่มีงานทำหรือไม่ว่า สาเหตุใด ๆ ก็ตาม มารดาสามารถไปยื่นเรื่องขอเงินสงเคราะห์ช่วยบุตร (Unterhaltsvorschuss ) จากกรมเยาวชน