กฏระเบียบของสโมสรเพื่อไทย (Satzung )

กฏระเบียบฉบับนี้ ออกโดยผู้จัดตั้งสโมสรเพื่อไทย ณ วันที่ 9มกราคม 2548 ที่ GrüntalerStr. 41 13359 Berlin และได้มาปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 28 มกราคม 2548 ที่ OsloerStr. 125 10553 Berlin

§ 1. ชื่อ, ที่อยู่, ปีดำเนินการ

สโมสรใช้ชื่อว่า สโมสรเพื่อไทย

สถานที่ดำเนินการ Sickingenstr. 26-28 10553 Berlin

ปีดำเนินการ 2548

§ 2. วัตถุประสงค์ของสโมสรเพื่อไทย

1. รับสอนการบ้านจากที่โรงเรียน (มีคนแปลภาษา)

2. รับทำธุระเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทางราชการ

3. รับปรึกษาเรื่องวีซ่า / ต่อวีซ่า

4. รับปรึกษาเรื่องที่อยู่อาศัย

5. ปัญหาหลังจากแยกทางกับคู่สมรส

6. สโมสรปฏิบัติตามหน้าที่ตามเจตนาของผู้มาขอความช่วยเหลือ

§ 3. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วสามารถเป็นสมาชิกของสโมสรได้ สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยิมยอมจากบิดามารดา คำร้องขอเป็นสมาชิกของสโมสรให้ใช้แต่แบบฟอร์มของสโมสรเท่านั้น และประทับตราหรือลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ กรณีคำร้องของสมาชิกไม่ได้รับการอนุมัติให้ ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 1 เดือน

§ 4. การสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของสโมสร.-

- การเสียชีวิตของสมาชิก

- การลาออก โดยความสมัครใจ

- ถูกยกเลิกจากการเป็นสมาชิก

การลาออกจากการเป็นสมาชิก

สามารถยื่นใบลาออกได้ แต่สมาชิกต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือสัญญาสิ้นสุดภายในสิ้นปี และลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ

ถ้าท่านไม่ชำระค่าสมาชิกเป็นเวลาเกินกว่า 3 เดือน หรือถูกบอกกว่าด้วยวาจาถึง 2 ครั้ง คณะกรรมการ มีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านได้ แต่สมาชิกสามารถชี้แจงเหตุผลและยื่นคำร้องภายในระยะเวลา 1 เดือนต่อคณะกรรมการ หลังจากที่สมาชิกได้รับเอกสารการยกเลิกการเป็นสมาชิก

สมาชิกของสโมสรสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ 1 ครั้ง หากท่านลาออกจากการเป็นสมาชิกด้วยความ

สมัครใจหรือถูกยกเลิกการเป็นสมาชิก ก็ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกในครั้งต่อไปได้อีก

§ 5. ค่าสมัครเป็นสมาชิก

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากใบสมัครสมาชิก

§ 6. ผู้ที่เป็นสมาชิก

ทางสโมสรมีการจัดตั้งการประชุมในกลุ่มปีละ 1 ครั้ง โดยจะมีบัตรเชิญส่งไปให้ท่านที่เป็นสมาชิก

§ 7. คณะกรรมการบริหารสโมสร

- ประธาน

- รองประธาน

- รองประธาน 1 (เหรัญญิก)

- เลขานุการ

- สมุห์บัญชี

§ 8. สโมสรเพื่อไทย

สโมสรเพื่อไทยได้รับอนุญาตจัดตั้งสโมสรถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ

§ 9. สิทธิและระยะเวลาในการบริหารงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกของสโมสร และคณะกรรมการมีสิทธิต่อตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารงานเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับเลือกตั้งขึ้น ถ้าคณะกรรมการมีเหตุผลต้องลาออกจากตำแหน่งก่อนกำหนดเวลา คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งผู้บริหารงานใหม่แทนได้ด้วยความเห็นชอบของสมาชิก

§ 10. การออกกฏของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสามารถออกกฎหรือดัดแปลงแก้ไขข้อตกลงขึ้นใหม่ได้ แต่ต้องลงเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับความเห็นชอบจากทางคณะกรรมการ 3 ใน 4 ขึ้นไป การประชุมของคณะกรรมการต้องแจ้งระบุ วันที่ เวลา สถานที่ และลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ

§ 11. กรรมการที่ปรึกษา

กรรมการที่ปรึกษาต้องมีอย่างน้อย 3 ท่าน ขึ้นไป และกรรมการที่ปรึกษามีสิทธิในการออกเสียงนับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก

ผู้ที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการที่ปรึกษาต้องเป็นสมาชิกของสโมสรอย่างน้อย 1 ปี และเป็นบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถบริหารสโมสรได้

กรรมการที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารงานของสโมสร และของทุกๆ 3 เดือน ต้องมีการจัดประชุมของสโมสรเพื่อไทย

ในการประชุมคณะกรรมการสามารถเข้าร่วมการประชุม และคณะกรรมการสามารถให้ข้อคิดเห็น หรือข้อโต้แย้งด้วยวาจา แต่คณะกรรมการไม่มีสิทธิลงนามในมติของการประชุม

การลงมติในที่ประชุมของกรรมการที่ปรึกษาต้องลงเป็นลายลักษณ์อักษร และหัวหน้ากรรมการที่ปรึกษา ลงนามรับทราบมติของการประชุมด้วย

§ 12. การประชุมของสมาชิก

ในการประชุมของสมาชิกทุกท่านมีสิทธิท่านละ 1 เสียง สมาชิกสามารถใช้เสียงลงคะแนนเพื่อสมาชิก ท่านอื่นได้ โดยใช้ใบมอบอำนาจและใบมอบอำนาจต้องขอก่อนกับกรรมการที่ปรึกษา สมาชิก 1 ท่าน สามารถใช้เสียงลงคะแนนเพื่อสมาชิกท่านอื่นได้ไม่เกิน 3 เสียง

การประชุมสมาชิกใช้เพื่อลงมติ ในกรณีดังนี้.-

1. คำอนุมัติจากคณะกรรมการจัดตั้งรายรับ-รายจ่าย สำหรับปีต่อไป

2. ลงมติค่าสมาชิก

3. เลือกตั้งหรือยกเลิกสิทธิของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการที่ปรึกษา

4. ลงมติแก้ไขกฏระเบียบ หรือการยกเลิกสโมสร

5. ลงมติทักท้วงไม่ยอมรับการเลือกตั้งใหม่ของคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการที่ปรึกษา

6. ลงชื่อประกาศแต่งตั้งผู้ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก

§ 13. การเรียกประชุมของสมาชิก

การเรียกประชุมของสมาชิกอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อ 1 ปี และการประชุมของสมาชิกแต่ละครั้งทาง คณะกรรมการบริหารต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และต้องลงลายมือชื่อพร้อมแจ้ง

หัวข้อกำหนดการประชุมด้วย

§ 14. การลงมติของสมาชิก

การประชุมสำหรับสมาชิกต้องมีหัวหน้าในการประชุม และถ้าหัวหน้าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สมาชิกสามารถแต่งตั้งเลขาให้ถือสิทธิแทนหัวหน้าได้สำหรับในวันที่ประชุม (ตัวแทน) และหัวหน้าประชุมสามารถแต่งตั้งเลขาได้

การประชุมที่ไม่เป็นทางการ (สำหรับสโมสรเพื่อไทยเท่านั้น) หัวหน้าคณะประชุมและสมาชิกมีสิทธิ

อนุญาติให้สื่อต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมได้ และในที่ประชุมจะมีการลงมติได้ต่อเมื่อมีผู้มาประชุมไม่ต่ำกว่า

1 ใน 3 (33%) ของที่ประชุม

§ 15. การยื่นคำร้องหัวข้อก่อนการประชุม

สมาชิกทุกท่านสามารถยื่นคำร้องหรือหัวข้อการประชุมก่อนที่การประชุมจะถึงกำหนดก่อน 1 สัปดาห์ และการยื่นหัวข้อของการประชุมต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกก่อน

§ 16. การประชุมที่สำคัญ

คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมสมาชิกได้ตลอดในกรณีเร่งด่วน ถ้ามีหัวข้อที่สำคัญหรือเหตุผลอื่น

ที่จำเป็นต้องเรียกประชุม รายละเอียดต่าง ๆ สามารถอ่านได้ในหัวข้อ 12, 13, 14, 15

§ 17. การยกเลิกสโมสร

การยกเลิกสโมสรสามารถยกเลิกได้ จากการลงมติของที่ประชุมสมาชิกได้ตามหัวข้อที่ 14 และทรัพย์สิน ของสโมสรต่าง ๆ จะบริจาคให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือประชากรต่อไป