วีซ่าเชงเก็น (Schenkenvisum)

คำแนะนำเรื่องการขอวีซ่าเชงเก็น (Schengenvisum)

ท่านสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำฉบับนี้ และแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าได้ที่สถานทูตฯโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ การออกวีซ่าสำหรับบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางไทย จะใช้เวลาดำเนินการ 2-3 วัน (วันทำการ) สำหรับบุคคลสัญชาติอื่นจะใช้เวลาดำเนินการนานกว่านี้ ทั้งนี้ ท่านจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองเพื่อประหยัดเวลา ท่านสามารถขอนัดหมายวัน-เวลา ที่จะมายื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านศูนย์บริการข้อมูลได้ที่หมายเลข 1900 222 343

เอกสาร/หลักฐานที่ต้องแสดงทุกครั้งในการยื่นคำร้อง มีดังนี้.-

• แบบฟอร์มคำร้องที่กรอกข้อความถูกต้องและสมบูรณ์ 1 ชุด พร้อมรูปถ่าย 2 ใบ(ขนาด 5 x 3 เซ็นติเมตร หรือ 2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว) ท่านจะต้องตอบคำถามทุกข้อ มิฉะนั้น คำร้องของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา

• หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง (travel document) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น และจะต้องมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับ จากวันสิ้นสุดวีซ่า

• หลักฐานการเงิน ในกรณีที่เดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนต้องแสดงหนังสือจากเจ้าบ้านที่รับรองค่าใช้จ่าย และภาระผูกพันอย่างเป็นทางการตามมาตรา 66 วรรค 2 ต่อเนื่องของกฎหมาย ว่าด้วยการพำนัก ในกรณีที่เดินทางไปติดต่อธุรกิจต้องแสดงหนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในประเทศเยอรมนี และหลักฐาน/หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคารที่แสดงว่า คุณสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง

• หลักฐานแสดงเส้นทางการเดินทาง เช่น ใบจองเที่ยวบินโดยสารทั้งขาไป-ขากลับ หรือที่ แสดงเที่ยวบินขาเข้า และบินต่อไปยังประเทศอื่นนอกกลุ่มประเทศเช็งเก็น ในการยื่นคำร้องไม่ต้องแสดงตั๋วโดยสารเครื่องบินแต่อย่างใด

• หลักฐานที่พำนัก (หลักฐานการจองโรงแรม หรือหนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน)

• หลักฐานการประกันสุขภาพ ที่มีวงเงินประกันสูงเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 30,000.- เหรียญยูโร หรือ 1,500,000.- บาท) และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ผู้ร้องพำนักอยู่ในยุโรป (ดูแผ่นรายชื่อบริษัทประกันในไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับของสถานทูต)

• สำเนาภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดที่ยื่นแสดงต่อสถานทูตฯ อย่างละ 1 ฉบับ (หนังสือเดินทาง: ขอสำเนาหน้าคู่ที่มีรูปถ่ายของท่าน)

• ค่าธรรมเนียม (ชำระเป็นเงินสกุล บาท แล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยน) ราคา 60 ยูโร หรือขณะนี้ประมาณ 2800.- บาท คู่สมรสของบุคคลที่ถือสัญชาติในสังกัดสหภาพยุโรปได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

ในบางกรณีสถานทูตฯ มีสิทธิที่จะเรียกเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมจากท่านอีก เพื่อประกอบการ พิจารณาอนุมัติวีซ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการยื่นขอวีซ่าเป็นครั้งแรกผู้ร้องจะต้องทำให้สถานทูตเชื่อมั่นได้ว่าตนมีความพร้อม และตั้งใจจริงที่จะเดินทางกลับ ด้วยเหตุนี้ เอกสารประกอบคำร้องจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพิจารณาประเด็นนี้ เช่น เอกสาร/หลักฐานของผู้ร้องเกี่ยวกับการสมรสบุตรอาชีพ หรือการประกอบธุรกิจอิสระ การถือครองอสังหาริมทรัพย์ การติดต่อทำธุรกรรมกับธนาคารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การให้
การเท็จใดๆ จะนำไปสู่การปฏิเสธวีซ่าเพียงสถานเดียวเท่านั้น

การยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก็นกับสถานทูตเยอรมัน จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อประเทศเยอรมนีเป็นประเทศหลักของการเดินทาง (หมายถึง ระยะเวลาพำนักนานที่สุด) กรณีที่พิจารณาแล้ว ไม่ปรากฎว่าประเทศใดเป็นประเทศหลักของการเดินทาง ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูต ของประเทศที่ท่านจะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก สำหรับผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องแสดงหนังสือยินยอมให้เดินทางได้จากบิดา-มารดา หรือบุคคลผู้มีอำนาจปกครองตาม กฎหมาย กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวทำหนังสือยินยอม ผู้ร้องต้องแสดงหลักฐาน ด้วยว่าบิดาหรือมารดาผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวจริง

วีซ่าที่สถานทูตฯ ออกให้สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญา "เชงเก็น" ได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศเบลเยี่ยม เดนมาร์ก เยอรมนี ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ออสเตรีย โปรตุเกส สวีเดน และสเปน ท่านสามารถ ยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบเดินทางเข้า-ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า-ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้ รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่ วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น