วีซ่าเรียนภาษา (Sprachsvisum)

การขอวีซ่าศึกษาต่อภาษาเยอรมัน

ผู้รับรองนักศึกษาจะต้องมีที่พักอาศัยและรายได้พอสมควรที่จะรับรองนักศึกษา ตลอดระยะเวลา ที่พำนักอาศัยในประเทศเยอรมนี สำหรับผู้ที่จะเชิญนักศึกษาเพื่อมาศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี นั้น จะต้องยื่นเรื่องขอลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนสอนภาษา อีกประการที่ สำคัญก็คือ ใบรับรองแพทย์ หลังจากนั้นก็ให้ส่งเอกสารไปที่เมืองไทยเพื่อให้นักศึกษานำเอกสารไปยื่น เรื่องขอวีซ่า

เอกสารในการยื่นคำร้อง

1. หนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน
2. ใบรับรองจากโรงเรียนที่เมืองไทย (แปลเป็นภาษาเยอรมัน)
3. ใบรับรองแพทย์ (จากประเทศเยอรมนี)
4. ใบลงทะเบียนเรียน (จากปะเทศเยอรมนี)

ทางสถานทูตเยอรมันก็จะออกวีซ่าให้ 90 วัน และนักศึกษาจะต้องไปศึกษาที่โรงเรียนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ สัปดาห์ หลังจากนั้นนักศึกษาก็จะต่อวีซ่าได้อีกประมาณ 1 ปี แต่ก็ใช่ว่าจะง่ายเสมอไปสำหรับการต่อวีซ่า เพราะนักศึกษาจะต้องมีเหตุผลพอเพียงที่จะอธิบายให้ Ausländeramtes ทราบว่าด้วยเหตุผลใด จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อ