Home

สโมสรเพื่อไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวไทยที่พำนักอาศัยในประเทศเยอรมัน

สโมสรเพื่อไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 โดยความร่วมมือกันของชาวไทย และ
ชาวเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวไทยที่พำนักอาศัยในประเทศเยอรมัน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งรับปรึกษา รับแก้ไขปัญหา และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวเยอรมันให้มีความ เข้าใจกันเพิ่มมากขึ้น

ที่นี่คุณสามารถเรียนภาษาเยอรมันกับล่ามไทย   เราช่วยเหลือเรื่องการบ้าน และการเรียนภาษาเยอรมัน การสื่อสารในภาษาท้องถิ่น รวมถึงการทำธุรกิจส่วนตัวในประเทศเยอรมัน

คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยตรง จากประเทศไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สโมสรเพื่อไทยสามารถให้ความช่วยเหลือท่าน ดังนี้

  • รับปรึกษาด้านกฎหมายโดยไม่เสียค่าทนาย

  • รับปรึกษาด้านหนี้สินต่างๆ

  • รับสอนการบ้านจากที่โรงเรียน(มีคนแปลภาษา)

  • รับช่วยปัญหาเกี่ยวกับการขอวีซ่า

  • รัยช่วยปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย

  • รับช่วยและให้คำปรึกษาเรื่องการแยกทางกับคู่สมรส

  • รับช่วยและทำธุระเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับ ทางราชการ

  • ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือเรื่องเงิน ตกงาน (รวมถึงการสมัคร)

หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเรา